Hierna treft u achtereenvolgens de Privacy Statement, de Disclaimer en de Cookieverklaring aan.

Privacy statement

In deze verklaring informeert Lawfact u over de wijze waarop Lawfact met uw persoonsgegevens omgaat.

Algemeen
LawFact respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit Privacy Statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan degene wiens persoonsgegevens LawFact verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
LawFact verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Als u LawFact een e-mail stuurt, dan zal LawFact uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. LawFact kan uw persoonsgegevens ook verwerken in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek of voor de uitvoering van onze diensten.

Doel verwerking persoonsgegevens
LawFact verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het onderhouden van contacten in het kader van mogelijke toekomstige dienstverlening of samenwerking;
 • voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
LawFact verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats (voor zakelijke klanten alleen zakelijke adresgegevens)
 • (zakelijke) telefoonnummers

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt LawFact omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
LawFact verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van uw persoonsgegevens met derden
LawFact deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van LawFact, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan LawFact persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van LawFact uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door LawFact ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
LawFact hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval LawFact gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal LawFact in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
LawFact bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van LawFact.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij LawFact aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: steven@lawfact.nl of per post aan het adres dat staat vermeld op de website.

Wijzigingen
LawFact kan dit Privacy Statement aanpassen. Op deze website kunt u dit Privacy Statement te allen tijde inzien. LawFact adviseert u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan LawFact verstrekt.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande dit Privacy Statement kunt u een e-mail sturen naar steven@lawfact.nl.

Dit Privacy Statement is op 28 december 2018 vastgesteld.

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Lawfact is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt LawFact geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina's welke u via deze site kunt bereiken.
De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij LawFact. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.
LawFact is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66858550.

Cookieverklaring

In deze verklaring informeert LawFact u over het gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Op deze website wordt gebruik gemaakt van first party en third party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. First party cookies zoals bijvoorbeeld functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.

Gebruik van sessie cookies
Wij gebruiken sessie cookies om instellingen en gegevens bij te houden die van toepassing zijn op u, tijdens uw bezoek. Denk daarbij aan taalkeuze, ingevulde formulier waardes en winkelwagen functionaliteiten. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. Third party cookies zijn cookies van diensten waarvan de site gebruikmaakt.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op sociale netwerken als LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de betreffende privacyverklaring (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
LinkedIn Privacy Policy http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&...

Cookies verwijderen Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.